Tại một nơi, chu kì dao động điều hoà của một con lắc đơn là 2,0 s. Sau khi tăng chiều dài của con lắc thêm 21 cm thì chu kì dao động điều hoà của nó là 2,2 s. Chiều dài ban đầu của con lắc này là

A.

101 cm.

B.

99 cm.

C.

98 cm.

D.

100 cm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:Ta có: $\left\{ \begin{array}{l} {T_1} = 2\pi \sqrt {\frac{\ell }{g}} = 2\,s\\ {T_2} = 2\pi \sqrt {\frac{{\ell + 21}}{g}} = 2,2\,s \end{array} \right. = > \frac{\ell }{{\ell + 21}} = \frac{{T_1^2}}{{T_2^2}} = > \ell = \frac{{21T_1^2}}{{T_2^2 - T_1^2}} = 100\,cm$

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.