Tại một nơi trên mặt đất có nhiệt độ 10°C thì một đồng hồ quả lắc chạy nhanh 6,48 s trong một ngày đêm. Hệ số nở dài của dây treo quả lắc α = 2.10-5 K–1. Hỏi nhiệt độ ở đó bằng bao nhiêu thì đồng hồ chạy đúng?

A.

11,5°C.

B.

17,5°C.

C.

12,5°C.

D.

19,5°C.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

17,5°C.

- Gọi t1 là nhiệt độ mà ở đó đồng hồ chạy đúng. Ta cố chu kì của đồng hồ chạy đúng được xác định: Tđ = T1 = 2π

- Khi nhiệt độ t2 = 10°C thì đồng hồ chạy sai. Chu kì của đồng hồ chạy sai:

Ts = T2 = 2π

Theo đầu bài, đồng hồ chạy nhanh 6,48 s trong một ngày đêm nên

f2 > f1  T2 < T1  l2 < l1  t2 < t1

Thời gian đồng hồ chạy sai trong một ngày đêm là:

t (s) = α(t1 - t2).t = 6,48  t1 + 10 = 17,5°C

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.