Tại nơi có gia tốc trọng trường 9,75 m/s2, con lắc đơn có chiều dài 97,5 cm dao động điều hòa với chu kì là (lấy img1)

A.

 200 giây.

B.

 5 giây.

C.

 2 giây.

D.

 20 giây.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: + Chu kì của con lắc đơn img1 s.  

 

Vậy đáp án đúng là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.