Tại sao gọi cải cách của Minh Trị là cuộc cách mạng tư sản không triệt để?

A.

         Giai cấp tư sản chưa thật sự nắm quyền.

B.

         Nông dân được phép mua bán ruộng đất.

C.

         Liên minh quý tộc - tư sản nắm quyền.

D.

         Chưa xóa bỏ những bất bình đẳng với đế quốc.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phương pháp: Phân tích, nhận xét. Cách giải: Cuộc Duy tân Minh trị ở Nhật Bản được xem là cuộc cách mạng tư sản nhưng nó không do giai cấp tư sản lãnh đạo mà là liên minh quý tộc - tư sản nắm quyền, không triệt để xoá bỏ sự thống trị của giai cấp địa chủ phong kiến, nên có thể gọi đây là một cuộc cách mạng tư sản không triệt để. Nó chưa phải là một cuộc cách mạng tư sản mà chỉ có ý nghĩa như một cuộc cách mạng tư sản mà thôi. Chú ý: - Sau cải cách Duy tân Minh Trị, Nhật Bản vẫn duy trì chế độ sở hữu ruộng đất phong kiến, nông dân không được lén mua bán ruộng đất. Liên minh quý tộc - tư sản lên nắm quyền chủ trương xây dựng Nhật Bản bằng sức mạnh quân sự quy định đặc điểm của đế quốc Nhật là: chủ nghĩa đế quốc phong kiến quân phiệt. Đáp án đúng là C!                

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.