Tần số các alen của một gen ở một quần thể giao phối là 0,4A và 0,6a đột ngột biến đổi thành 0,8A và 0,2a. Quần thể này có thể đã chịu tác động của nhân tố tiến hoá nào sau đây?

A.

Đột biến

B.

Giao phối không ngẫu nhiên.

C.

Chọn lọc tự nhiên.

D.

Các yếu tố ngẫu nhiên

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Yếu tố ngẫu nhiên có đặc điểm thay dổi tần số alen va thành phân KG QT 1 cách đột ngột, vô hướng

Đáp án đúng là D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.