"Tần số tương đối của alen A trong phần đực của quần thể ban đầu là 0,7. Qua ngẫu phối, quần thể F2 đạt cân bằng với cấu trúc di truyền là 0,64AA : 0,32Aa : 0,04aa."

 Cấu trúc di truyền của quần thể F1.

A.

0,63AA : 0,34Aa : 0,03aa.

B.

0,64AA : 0,32Aa : 0,04aa.

C.

0,49AA : 0,42Aa : 0,09aa.

D.

0,36AA : 0,48Aa : 0,16aa.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

0,63AA : 0,34Aa : 0,03aa.

+ Tần số các alen của phần đực trong quần thể P ban đầu

p(A) = 0,7 =>q(a) = 0,3.
+ Gọi p'(A): Tần số alen A trong phần cái của quần thể P

+ Gọi q'(a): Tần số alen a trong phần cái của quần thể P

p'(A) + q'(a) = 1

khi ngẫu phối giữa P

+ Thành phần kiểu gen của quần thể F1 lúc chưa cân bằng (Tần số các alen giống quần thể F2 lúc cân bằng).
+ F1 0,7p' (AA) + 0,3p' (Aa) + 0,7q’(Aa) + 0,3q'(aa) = 1

+ Từ thành phần kiểu gen của F2 đạt cân bằng, ta suy ra tần số alen và tần số này giống tần số các alen của quần thể F1.

F2: 0,64AA + 0,32Aa + 0,04aa = 1.

Suy ra: p(A) = 0,64 + (0,32 : 2) = 0,8; q(a) = 0,2

+ Ta có: 0,7p' + (0,3 : 2)p' + (0,7 : 2) q’ = 0,8

0,85p' + 0,35q' = 0,8 (1)

p' + q’ = 1 => q' = 1 - p'(2)

Thay (2) vào (1) ta suy ra p' = 0,9; q' = 0,1.

Từ đó ta có:

Thành phần kiểu gen của của quần thể F1 do tự ngẫu phối là:

F1: 0,63AA : 0,34Aa : 0,03aa

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.