Tầng lớp ít nhiều có khuynh hướng dân tộc và dân chủ là

A.

tiếu tư sản trí thức.

B.

tiểu địa chủ.

C.

học sinh, sinh viên.

D.

tư sản dân tộc.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

tư sản dân tộc.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1919 Đến Năm 1930 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.