Tạo điều kiện để phát triển lực lượng sản xuất mới là nội dung của

A.công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
B.tác dụng của công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
C.tính tất yếu khách quan của công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
D.ý nghĩa của công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Li gii
Tạo điều kiện để phát triển lực lượng sản xuất mới là nội dung của công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
=> Chn đáp án A

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.