Tập hợp A = { 35, 37, 39,....,93} có bao nhiêu phần tử:

A.

59

B.

57

C.

30

D.

29

Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.