Tập hợp, đoàn kết dân tộc là chức năng chính tổ chức chính trị nào ở Việt Nam hiện nay?

A.

         Đàng Cộng sản Việt Nam.

B.

         Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

C.

         Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam.

D.

         Chính phủ nuóc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phương pháp: liên hệ Cách giải: Sau khi Việt Nam thống nhất, các lãnh đạo của 3 tổ chức chính trị ngoại vi hợp pháp đang tồn tại ở Việt Nam gồm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, Liên minh các lực lượng Dân tộc Dân chủ và Hòa bình Việt Nam đã thành lập Ban trù bị Mặt trận Dân tộc thống nhất từ mùa thu năm 1976, gồm đại biểu của 3 tổ chức: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, Liên minh các lực lượng Dân tộc Dân chủ và Hoà bình Việt Nam để bàn việc thống nhất thành một tổ chức chính trị thống nhất. Trong kỳ họp từ 31 tháng 1 đến 4 tháng 2 năm 1977 tại thành phố Hồ Chí Minh thống nhất ba tổ chức này thành một tổ chức chính trị duy nhất lấy tên là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Chức năng chính của tổ chức này là đoàn kết rộng rãi toàn dân, ..xây dựng và bảo vệ tổ quốc.        Đáp án đúng là C!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...