Tập nghiệm của bất phương trình img1 là:         

A.

 img1.

B.

 img1.

C.

img1.

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

\Tập nghiệm của bất phương trình img1 là HD: img2 giải bất phương trình.

Vậy đáp án đúng là B.   

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.