Tập nghiệm của phương trình $\log_{2}\left(x^2 - x + 2\right) = 1$ là

A.

$\left\{0\right\}$

B.

$\left\{0; 1\right\}$

C.

$\left\{-1; 0\right\}$

D.

$\left\{1\right\}$

Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.