Tập nghiệm của phương trình log(x + 3) + log(x - 1) = log(x2 - 2x - 3) là:

A.

B.

{0}

C.

(1 ; +∞)

D.

(3 ; +∞)

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Điều kiện để phương trình log(x + 3) + log(x - 1) = log(x2 - 2x - 3) có nghĩa là:

⇔ x > 3

Khi đó, log(x + 3)(x - 1) = log(x2 - 2x - 3) 

⇔ x2 + 2x - 3 = x2 - 2x - 3 ⇔ 4x = 0 ⇔ x = 0

Giá trị x = 0 không thỏa mãn điều kiện x > 3. Vậy phương trình đã cho vô nghiệm.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...