Tập hợp điểm biểu diễn số phức img1 thỏa mãn img2 là:

A.

Đường tròn tâm img1 bán kính là img2.        

B.

Đường tròn tâm img1 bán kính là img2.

C.

Đường tròn tâm img1 bán kính là img2.        

D.

Đường tròn tâm img1 bán kính là img2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: Ta thấy tập hợp số phức trên là các số phức có môđun không đổi là 2. Biến đổi img1 là tập hợp đường tròn img2 bán kính là 2.

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.