Tập xác định của hàm số img1 là:         

A.

 img1.

B.

 img1.

C.

 img1.

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

- Phương pháp: Tập xác định của hàm số lũy thừa img1 tùy thuộc vào giá trị của img2. Cụ thể Với img3 nguyên dương, tập xác định là R Với img4 nguyên âm hoặc bằng 0, tập xác định là img5 Với img6 không nguyên, tập xác định là img7 - Cách giải: Hàm số img8 có giá trị của img9, khi đó điều kiện xác định của hàm số là img10. Tập xác định của hàm số là img11  .

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.