Tế bào sinh dưỡng của thể ngũ bội (5n) chứa bộ nhiễm sắc thể trong đó

A.

mỗi cặp NST của tế bào đều có 5 chiếc.

B.

một cặp nhiễm sắc thể nào đó có 5 chiếc.

C.

một số cặp nhiễm sắc thể mà mỗi cặp đều có 5 chiếc.

D.

bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội được tăng lên 5 lần.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

tất cả các cặp nhiễm sắc thể mà mỗi cặp đều có 5 chiếc.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...