Tháng 1-1959 Hội nghị BCHTW Đảng quyết định

A.

Chuyển đấu tranh vũ trang chống Pháp sang đấu tranh chính trị chống Mĩ Diệm,đòi chúng thi hành Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 về Đông Dương.

B.

Đấu tranh giữ gìn kết hợp với phát triển lực lượng

C.

Để nhân dân miền Nam sử dụng bạo lực cách mạng đánh đổ chính quyền Mĩ-Diệm.

D.

Đưa miền Bắc tiến nhanh,tiến mạnh,tiến vững  chắc lên chắc lên chủ nghĩa xax hội.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Để nhân dân miền Nam sử dụng bạo lực cách mạng đánh đổ chính quyền Mĩ-Diệm.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1954 Đến Năm 1975 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.