Tháng 1-1959,Hội nghị 15 BCHTWĐ đã khẳng định :"Con đường phát triển cơ bản của cách mạng miền Nam ở miền Nam là khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân,bằng....."

A.

Sự kết hợp giữa đấu tranh vũ trang với đấu tranh chính trị và ngoại giao.

B.

Lực lượng vũ trang nhân dân kết hợp với lực lượng chính trị.

C.

Dựa vào lực lượng chính trị của quần chúng là chủ yếu,kết hợp với lực lượng vũ trang.

D.

Tất cả đáp án trên đều đúng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Dựa vào lực lượng chính trị của quần chúng là chủ yếu,kết hợp với lực lượng vũ trang.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1954 Đến Năm 1975 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.