Thành phố nào ở Việt Nam được công nhận là thành phố vì hòa bình?

A.

Thành phố Hồ Chí Minh

B.

Huế

C.

Đà Nẵng

D.

Hà Nội

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:Hà Nội

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.