The __________ of these toxic substances into the environment is potentially devastating.

A.

delivery

B.

release

C.

distribution

D.

research

Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.