Thể chế chính trị do hiến pháp Liên Bang Nga ban hành tháng 12 - 1993 là gì?

A.

Cộng hòa Liên Bang.

B.

Dân chủ Đại nghị.

C.

Tổng thống Liên Bang.

D.

Quân chủ Lập hiến.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phương pháp: Sgk 12 trang 17. Cách giải: Tháng 12 - 1993, Hiến pháp Liên Bang Nga được ban hành, quy định thế chế Tổng thống liên bang.  Đáp án đúng là C!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.