Thể tứ bội có kiểu gen AAAa khi giảm phân bình thường tạo ra các loại giao tử với tỉ lệ là

A.

1AA : 1Aa.

B.

1A : 1a : 2Aa : 1AAa.

C.

3A : 1a.

D.

1AAA : 1AAa.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

1AA : 1Aa.

Ta sử dụng sơ đồ tam giác: thể tứ bội có kiểu gen AAAa giảm phân bình thường sẽ tạo ra được giao tử với tỉ lệ: 3AA : 3Aa = 1AA : 1Aa

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 40 phút - đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.