Theo dõi quá trình phân bào liên tiếp của một hợp tử trong thời gian 21,6 giây, người ta thấy tốc độ phân bào giảm dần đều. Biết rằng thời gian của lần phân bào đầu tiên là 2s và thời gian của lần phân bào cuối là 3,4s. Số lần phân bào và số tế bào được tạo ra trong khoảng thời gian trên lần lượt là

A.

8 và 256.

B.

16 và 64.

C.

16 và 256.

D.

4 và 64.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

8 và 256.

Vì tốc độ của quá trình phân bào giảm dần đều nên khoảng thời gian cho mỗi lần phân bào sẽ phải tăng dần đều và các giá trị của chúng sẽ tuân theo quy luật của cấp số cộng như sau:

 Gọi n là số lần phân bào: u1 = 2s; un = 3,4s; Sn = 21,6s

Vậy số lần phân bào liên tiếp của hợp tử sẽ là: Sn = (u1 + un)

21,6 = (2 + 3,4)  n =  = 8

Vậy tế bào đã phân bào 8 lẩn.

Số tế bào được tạo ra sau 8 lần phân bào liên tiếp sẽ là: 2n = 28 = 256 (tb)

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 40 phút - đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.