Theo Hiến pháp và các văn bản quy phạm pháp luật khác của Nhà nước, có bao nhiêu nội dung thể hiện quyền bình đẳng trong kinh doanh?

A.

Ba nội dung.

B.

Bốn nội dung.

C.

Năm nội dung.

D.

Sáu nội dung.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Năm nội dung.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.