Theo Hiệp định Giơnevơ lực lượng kháng chiến ở đâu không có vùng tập kết?

A.

Ở Lào.

B.

Ở Lào và Campuchia.

C.

Ở Việt Nam.

D.

Ở Campuchia.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Ở Campuchia.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.