Theo Lamac, loài mới được hình thành do:

A.

Biến đổi từ từ, qua nhiều dạng trung gian, dưới tác động của nhân tố chọn lọc.

B.

Biến đổi từ từ, qua nhiều dạng trung gian, dưới tác động của đấu tranh sinh tồn.

C.

Biến đổi từ từ, qua nhiều dạng trung gian, tích lũy các biến đổi nhỏ thành các biến đổi lớn, sâu sắc.

D.

Tích lũy các đột biến có lợi.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Biến đổi từ từ, qua nhiều dạng trung gian, tích lũy các biến đổi nhỏ thành các biến đổi lớn, sâu sắc.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.