Theo lí thuyết, quá trình giảm phân bình thường ở cơ thể có kiểu gen AaBb tạo ra tối đa bao nhiêu loại giao tử ?

A.

         4

B.

         2

C.

         1

D.

         3

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Cơ thể AaBb giảm phân cho tối đa 4 loại giao tử  

Vậy đáp án là A        

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.