Theo MenĐen, cơ chế nào dưới đây chi phối sự di truyền và biểu hiện của một cặp tính trạng tương phản qua các thế hệ ?

A.Sự phân li của cặp nhân tố di truyền trong giảm phân
B.Sự phân li và tổ hợp của cặp nhân tố di truyền trong giảm phân và thụ tinh
C.Sự tổ hợp của cặp nhiễm sắc thể tương đồng trong thụ tinh
D.Sự phân li và tổ hợp của cặp nhiễm sắc thể tương đồng trong giảm phân và thụ tinh
Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:Lời giải: Theo MenĐen, cơ chế chi phối sự di truyền và biểu hiện của một cặp tính trạng tương phản qua các thế hệ là sự phân li và tổ hợp của cặp nhân tố di truyền trong giảm phân và thụ tinh.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.