Theo quan niệm hiện đại, các yếu tố ngẫu nhiên tác động vào quần thể

A.

Làm thay đổi tần số các alen không theo một hướng xác định

B.

Không làm thay đổi tần số các alen của quần thể.

C.

Luôn làm tăng tần số kiểu gen đồng hợp tử và giảm tần số kiểu gen dị hợp tử

D.

Luôn làm tăng tính đa dạng di truyền của quần thể.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đáp án là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.