Theo quan niệm hiện đại, quan hệ giữa các nhân tố nào sau đây hình thành đặc điểm thích nghi cho sinh vật? .  

A.

A. Quá trình đột biến, quá trình chọn lọc tự nhiên, các cơ chế cách li.

B.

B. Quá trình giao phối, quá trình chọn lọc tự nhiên, các cơ chế cách li.

C.

C. Quá trình đột biến, quá trình giao phối, quá trình chọn lọc tự nhiên

D.

D. Quá trình biến dị, quá trình di truyền, quá trình chọn lọc tự nhiên

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Tham gia vào hình thành đặc điểm thích nghi cho sinh vật có vai trò đặc biệt của chọn lọc tự nhiên. Muốn chọn lọc được phải có nguồn chọn lọc, đó chính là các biến dị ( đột biến và biến dị tổ hợp ) . Thông qua đột biến và giao phối, cung cấp cho chúng ta nguồn biền dị phong phú, để CLTN chọn lọc ra các kiểu hình thích nghi

Vậy đáp án đúng là C    

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.