Theo quy định của pháp luật, công dân thể hiện ý chí và nguyện vọng của mình thông qua đại biểu đại diện bằng hình thức thực hiện quyền

A.

khiếu nại, tố cáo.

B.

quản lí nhà nước.

C.

bầu cử, ứng cử.

D.

kiểm tra, giám sát.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: Công dân thể hiện ý chí và nguyện vọng của mình thông qua đại biểu đại diện bằng hình thức thực hiện quyền bầu cử, ứng cử.

Vì vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.