Theo quy định của pháp luật, cùng với tiếng phổ thông, các dân tộc được dùng tiếng nói, chữ viết của mình là thể hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc về

A. chính trị.
B. khoa học.
C. kinh tế.
D. văn hóa.
Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.