This year Hue festival ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,thousands of tuorists from many countries in the world.

A.

attracts

B.

has attracted

C.

is attracting

D.

is attracted

Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...