Thời gian thế hệ g của trực khuẩn lao ở 37°C là

A.

20 phút.

B.

40 phút.

C.

12 giờ.

D.

2 giờ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

12 giờ.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.