Thứ ba tuần này là ngày 27 tháng 3. Hỏi thứ ba tuần sau là ngày nào?

A.

Ngày 3 tháng 4

B.

Ngày 2 tháng 4

C.

Ngày 4 tháng 4

D.

Ngày 1 tháng 4

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Nhận xét: 1 tuần có 7 ngày, tháng 3 có 31 ngày. Ngày 27 tháng 3 là ngày thứ ba tuần này thì ngày 31 tháng 3 là ngày thứ bảy tuần này, do đó ngày thứ ba tuần sau là ngày 3 tháng 4. Đáp số: Ngày 3 tháng 4.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...