Thực dân Pháp bắt đầu cuộc chiến tranh xâm lược nước ta lần thứ hai vào ngày tháng năm nào?

A.

Ngày 22 tháng 9 năm 1945

B.

Ngày 22 tháng 9 năm 1946

C.

Ngày 22 tháng 9 năm 1947

D.

Ngày 22 tháng 9 năm 1948

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Lịch Sử lớp 9 - LSVN: Việt Nam từ sau cách mạng tháng Tám đến toàn quốc kháng chiến - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.