Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hoàn toàn hỗn hợp X gồm Al và Fe2O3 trong chân không thu được 21,69 gam hỗn hợp Y. Nghiền nhỏ và trộn đều Y rồi chia làm 2 phần: - Phần 1: tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 1,008 lít khí (đktc) và 3,36 gam chất rắn không tan. - Phần 2: trộn với x gam KNO3 rồi hòa tan vào 100 gam dung dịch HCl, sau phản ứng thu được dung dịch T chỉ chứa các muối và 3,36 lít hỗn hợp khí Z gồm NO và H2 (ở đktc), biết tỉ khối của Z với He là 6,1. Dung dịch T tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 dư thu được 147,82 gam kết tủa. Nồng độ % cua FeCl2 có trong dung dịch T là  

A.

A: 3,6%

B.

B: 4,1%

C.

C: 3,2%

D.

D: 4,6%

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

- Phản ứng: img1. Áp dụng: img2 - Phần 1: img3  img4img5 img6  - Phần 2: img7 + Gọi a và b lần lượt là số mol của Fe2+ và NH4+. Trong T chứa:  img8 ; img9 img10img11  - Khi cho T tác dụng với AgNO3 : img12img13  - Ta có:img14  - Khi đó: img15   VẬY ĐÁP ÁN LÀ B 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...