Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp Al và Fe3O4 ( trong điều kiện không có không khí thu được 234,75 gam chất rắn X. Chia X thành hia phần:

-Cho phần 1 tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 1,68 lít khí H2 ở đktc và m gam chất rắn. Hòa tan hết m gam chất rắn vào dung dịch H2SO4 đực nóng thu được một dung dịch chứa 82,8 gam muối và 0,6 mol SO2 là sản phẩm khử duy nhất của S+6.

-Hoàn tan hết phần 2 trong 12,97 lít dung dịch HNO3 1M, thu được hỗn hợp khí Y (gồm 1,25 mol NO và 1,51 mol NO2) và dung dịch A chứa các chất tan đều là muối, trong đó có a mol Fe(NO3)3.

Biết các phản ứng hoàn toàn. Giá trị a gần nhất với giá trị nào sau đây?  

A.

1,10.

B.

1.50.

C.

1,00.

D.

1,20.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phản ứng nhiệt nhôm: img1 

X tác dụng với NaOH thu được img2 dư (*) Phản ứng xảy ra hoàn toàn

(**) Kết hợp (*), (**) img3 img4 hết img5 X gồm img6 và Al dư.

Chú ý: Bài toán chia làm hai phần không bằng nhau.

*Xét phần một Số mol H2 thu được là: img7 

Trong X, chỉ có Al2O3 và Al dư tác dụng với NaOH theo sơ đồ sau: img8  img9 

Chất rắn thu được là Fe Chất rắn thu được tác dụng với H2SO4 đặc, nóng:

Sơ đồ phản ứng: img10  img11  img12  img13  img14  img15  img16 

*Xét phần hai: Số mol HNO3 là: img17 

Sơ đồ phản ứng: img18  Các quá trình tham gia của H+:            img19  img20  img21  img22  A=1,18 mol gần nhất 1,2 mol.  

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...