Thực hiện các thí nghiệm sau:         (1) Cho hỗn hợp gồm a mol FeCO3 và a mol Mg vào dung dịch HCl dư, thu được V1 lít khí.         (2) Cho a mol Mg vào dung dịch HNO3 dư, thu được V2 lít khí.         (3) Cho hỗn hợp gồm a mol FeCO3 và a mol Mg vào dung dịch HNO3 dư, thu được V3 lít khí. Biết khí NO là sản phẩm khử duy nhất của HNO3 trong các thí nghiệm trên và các khí đều đo ở cùng điều kiện. Biểu thức liên hệ của V1, V2 và V3 là.         

A.

A: V1 > V2 > V3

B.

B: V1 = V3 > V2

C.

C: V1 > V3 > V2

D.

D: V1 = V3 < V2

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

(1) img1và img2 - Số mol khí thu được ở (1) là 2a mol. (2) img3 - Số mol khí thu được ở (2) là 2a/3 mol. (3) img4và img5 - Số mol khí thu được ở (2) là 5a/3 mol. Vậy img6

   Vậy đáp án đúng là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...