Thuốc thử cần dùng để phân biệt 4 gói bột: Mg, Al2O3, Al, Na là:

A.

H2O.

B.

Dung dịch KOH.

C.

Dung dịch FeCl2.

D.

H2O hoặc dung dịch FeCl2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

H2O hoặc dung dịch FeCl2.

Dùng nước làm thuốc thử nhận ra Na.

2Na + 2H2O  2NaOH + H2↑ 

Lấy dung dịch NaOH làm thuốc thử đối với 3 chất còn lại nhận ra:

+ Al: Tan và có sủi bọt khí thoát ra.

2Al + 2NaOH + 2H2O  2NaAlO2 + 3H2

+ Al2O3: Tan.

Al2O3 + 2NaOH  2NaAlO2 + H2O

+ Mg: Không tan.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.