Thuốc thử nào sau đây có thể dùng để phân biệt các dung dịch: Glucozơ, glixerol, etanol và lòng trắng trứng?         

A.

A: dd NaOH

B.

B: dd HNO3

C.

C: dd AgNO3

D.

D: Cu(OH)2/NaOH

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Khi dùng Cu(OH)2/NaOH - Etanol: không có hiện tượng

- Glixerol: hòa tan Cu(OH)2 ở điều kiện thường cho dung dịch xanh lam.

- Glucozo: hòa tan Cu(OH)2 ở điều kiện thường cho dung dịch xanh lam.

Và khi nhiệt độ cao phản ứng tạo Cu2O màu đỏ gạch.

Vậy đáp án đúng là D  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...