Thuốc thử nào sau đây dùng để phân biệt dung dịch phenylamoni clorua và axit glutamic?  

A.

A: quì tím

B.

B: dung dịch Br2

C.

C: dung dịch HCl

D.

D: dung dịch NaOH

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Khi cho các chất phản ứng với NaOH có hiện tượng sau

C6H5NH3Cl: tách lớp do tạo thành anilin ít tan

axit glutamic: tạo dd đồng nhất

Vậy đáp án đúng là D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.