Thủy phân 0,01 mol este của một ancol đa chức với 1 axit đơn chức cần dùng 1,2 gam NaOH. Mặt khác khi thủy phân 6,35 gam este đó thì tiêu tốn hết 3 gam NaOH và thu được 7,05 gam muối. CTCT của este là:

A.

(CH3COO)3C3H5

B.

(C2H3COO)3C3H5

C.

C3H5(COOCH3)3

D.

C3H5( COOC2H3)3

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

vì nNaOH =  3 neste nên este đã cho là este 3 chức được tạo thành từ ancol 3 chức và axit đơn chức( theo đề bài)

Đặt CTPT của este là: RCOOR

            (1)

Mol    0,025   ←   0,075  →   0,075

Mmuối = 94 suy ra MR= 27, gốc –C2H3

Meste= 254 ( g/mol) suy ra R=41, gốc –C3H5

Vậy este cần tìm là (C2H3COO)3C3H5

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.