Thủy phân 62,5 gam dung dịch saccarozơ 17,1% trong môi trường axit với H% = 70% thu được dung dịch X. Cho dung dịch AgNO3/NH3 dư vào X đun nhẹ được m gam Ag. Giá trị của m là:  

A.

A: 6,75

B.

B: 13,50

C.

C: 10,80

D.

D: 9,45

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Chọn D  Nglucozo = nfructozo = img1img2  Þ nAg = 2.(nglucozo + nfructozo) =0,0875 mol Þ m = 108.0,0875 = 9,45  

Vậy đáp án là D

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.