Thuỷ phân hết a gam triglixerit X bởi dung dịch KOH, thu được 0,92gam glixerol và 9,58 gam hỗn hợp Y gồm muối của axit béo. Giá trị của a là:

A.

10,9.

B.

8,92.

C.

8,82.          

D.

9,91.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

img1 

Bảo toàn khối lượng: img2 

img3   

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.