Thuỷ phân hoàn toàn 1 kg saccarozơ được:

A.

1 kg glucozơ và 1 kg fructozơ.

B.

1 kg glucozơ.

C.

526,3 gam glucozơ và 526,3 gam fructozơ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

526,3 gam glucozơ và 526,3 gam fructozơ.

C12H22O11 + H2O  C6H12O6 + C6H12O6

                              (glucozơ)    (fructozơ)

   342                         180                       (gam)

   1000                       mglucozơ

 mglucozơ = mfructozơ =  = 526,3 (g).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.