Thuyết tiến hóa hiện đại gồm:

A.

Thuyết của Lamac, Đacuyn.

B.

Thuyết tiến hóa tổng hợp.

C.

Thuyết tiến hóa bằng các đột biến trung tính của Kimura.

D.

Thuyết tiến hóa tổng hợp và thuyết tiến hóa bằng các đột biến trung tính của Kimura.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Thuyết tiến hóa tổng hợp và thuyết tiến hóa bằng các đột biến trung tính của Kimura.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.