Tích nào cho kết quả lớn nhất trong các tích sau:
$3 \times 8;\,\,4 \times 4;\,\,6 \times 7;\,\,5 \times 9.$

A.

$5 \times 9$

B.

$6 \times 7$

C.

$3 \times 8$

D.

$4 \times 4$

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Ta có: $3 \times 8 = 24;\,\,4 \times 4 = 16;\,\,6 \times 7 = 42;\,\,5 \times 9 = 45.$ Ta thấy: 16 < 24 < 42 < 45. Vậy tích lớn nhất là: $5 \times 9$.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.