Tiêu biểu cho phong trào đấu tranh của nông dân Nghệ An và Hà Tĩnh là cuộc biểu tình ngày 12 - 9 - 1930 của nông dân ở đâu?

A.

ở Nam Đàn.

B.

ở Anh Sơn.

C.

ở Hưng Nguyên

D.

Ở Thanh Chương.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

ở Hưng Nguyên

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.