Tìm m để đồ thị hàm số img1 có đúng một đường tiệm cận đứng.    

A.

 img1.

B.

 img1.

C.

 img1.

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

 Phân tích: Đây là dạng bài tìm tiệm cận, ta cùng nhớ lại kiến thức sách giáo khoa như sau: Đường thẳng img1 được gọi là đường tiệm cận đứng (hay tiệm cận đứng) của đồ thị hàm số img2 nếu ít nhất một trong các điều kiện sau được thỏa mãn: img3  img4  Vậy để đồ thị hàm số img5 chỉ có đúng một tiệm cận đứng thì phải thỏa mãn một trong các điều kiện trên. Nhận thấy đây là hàm phân thức có bậc tử nhỏ hơn bậc mẫu, khi đó tiệm cận đứng img6 là giá trị làm cho đa thức dưới mẫu không xác định, do đó để đồ thị hàm số có duy nhất một tiệm cận đứng thì phương trình img7 có duy nhất một nghiệm, hoặc phương trình img8 có một nghiệm img9 và một nghiệm khác -1. TH1: phương trình có duy nhất một nghiệm khi và chỉ khi phương trình có nghiệm kép img10  TH2: phương trình có một nghiệm bằng -1 một nghiệm khác -1, khi đó ta có img11  img12  Thử lại thấy với img13 phương trình có hai nghiệm phân biệt (thỏa mãn). 

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.